Farské oznamy

    15. 12. 2014 – 21. 12. 2014Adventné obdobie

Čas bohoslužieb a úmysly

Po17.30 poďakovanie za 70 r. života a za +manžela, 2.: poďakovanie za 78 r. Zlatice

17.30 Vyšný; za zdravie Márie

Ut6.45 +rodina Sliacka a Vajdová, +Anna, 2.: za B.-pomoc pri operácii, 3.: B.-požehnanie pre rodinu Ondrejkovú a Hlavatú

Str17.30 +Ladislav Vajda, 2.: za +manželov Holubčíkových a synov, 3.: poďakovanie Pánu Bohu za 60 r. života a za celú rodinu

17.30 Vyšný; +Dušan Ondrejka 1. výročie

Š

tv


6.45 za dary Ducha Sv. pre rod. Mrvovú, 2.: za+Marka, matku, st. rodičov a švagra Jána 3.: +Jozef Priesol a rodičia Tereščík a Priesol

17.30 +Július Feťko a rodičia,

Pia17.30 +Alfonz Ondrejka, rodičia a súrodenci, 2.: +Emili, Georg, Dieter a Jutta, 3.: +rodičia Zuzana a Jozef Kelčík

18.30 Vyšný; manželia Barešovci

S

o7.00 poďak. za B.-pomoc pri štátnici, 2.: poďak. za 82 r. života, 3.: +Ladislav, Stanislav, Fridrich, dcéra Eva, rodičia a duše v očistci

17.30 +manžel Štefan Jacko a syn Milan

Ne

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

6.45 na úmysel

8.30 sv. omša pre rodiny; za Boží ľud /2.: +rodičia a syn Alfonz/

9.15 Vyšný; na úmysel

10.30 na úmysel /poďak. za dožitých 85 r. Zlatice Priesolovej/

18.00 na úmysel /za zdravie a B.-požehn. Ľuby Sliackej/

  • Dnes o 14.00 máme premienku.

  • Pozývame vás k sviatosti zmierenia pred sviatkami Narodenia Pána. Na budúcu sobotu 20. decembra budeme s kňazmi z okolia spovedať v čase od 9.00 do 12. 00 a od 13.30 do 14.30 hod.

  • Od pondelka začína deviatnik Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu. Povzbudzujeme vás k tejto peknej adventnej príprave na Božie narodenie.
  • Mládež z eLSe klubu v spolupráci s obcou Vás dnes pozývajú zažiť rodinnú atmosféru na 5. Dobročinnom večierku do Kultúrneho domu v čase od 15.00 do 18.00 hod. Príspevkom za kapustnicu, punč, kávu, cukrovú vatu, vianočné dekorácie a opekance pomôžete obdarovať občanov obce, ktorí to najviac potrebujú. Súčasťou večierka je aj dobročinná tombola a kultúrny program v ktorom vystúpia deti z ZŠ, SFS Sliačanček, spevokoly, spevácke skupiny Salatín, TNT a Sliačania. Hlavný hosť programu je Hanka Hulejová s vnučkou a klavírnym virtuózom. Ďakujeme, že máte dobré srdce.

  • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude v spevárni stretnutie koledníkov Dobrej Noviny.

Prečo ísť na referendum a povedať 3x ÁNO?

Prečo odpovedať na prvú referendovú otázku „ÁNO“?

  • Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

Prečo sa manželstvom nemôže nazývať žiadne iné spolužitie osôb, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? Pretože v našom živote sa stretávame s tým, že existujú zákony a veci, ktoré si my nemôžeme vybrať, podľa svojej ľubovôle, ale sú nám vopred dané. Nikto z nás si napr. nemohol vybrať či sa narodí ako muž alebo ako žena. Rovnako si nikto z nás nevybral svojich rodičov, najbližšiu rodinu a prostredie, v ktorom vyrastal. Manželstvo medzi jedným mužom a jednou ženou je takou formou zväzku, ktorá je tu daná samotnou prirodzenosťou osoby, ale aj prirodzenosťou lásky.

Prirodzenosťou osoby preto, lebo tá vo svojej plnosti existuje v dvojakej „forme“: ako muž a ako žena. Každý z nás sa narodil buď ako muž, alebo ako žena. O tejto podstatnej (ontologickej) rozdielnosti nám jasne hovorí naše telo. To, že som mužom alebo ženou nemôžem zmeniť, ale môžem jedine prijať. Ak sa neprijmem, začnem ničiť samého seba. Neprijať svoju vlastnú prirodzenosť (natura )ako dar, znamená odsúdiť ju (a teda seba) na zánik. Je to tak ako s prírodou (natura): veľa sa dnes hovorí o životnom prostredí a o ochrane prírody. Chránime ju ako čosi vzácne. Sú oblasti s najvyšším stupňom ochrany (Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Veľká či Malá Fatra…). Chrániť túto prírodu znamená prijať ju takú aká je a nezasahovať do nej takým spôsobom, že ju zničíme. Jednoducho povedané: ak nechceme prírodu zničiť, musíme ju prijať a rešpektovať zákony vpísané do nej. Týmto ju budeme skutočne chrániť. Preto, ak nechceme zničiť človeka a tým aj spoločnosť, musíme človeka prijať s tým, že exituje buď ako muž alebo ako žena a musíme rešpektovať zákony vpísane do jeho prirodzenosti („natury“).

Prirodzenosťou lásky preto, lebo láska tvorí jednotu. Nemôže sa však vytvoriť jednota tam, kde niet rozdielnosti. Najplnším vyjadrením lásky medzi ľuďmi je manželská láska, ktorej základom je rozdielnosť pohlaví. Prečo? Pretože len v úplnej rozdielnosti pohlaví je možná aj úplná jednota. Keďže medzi mužom a ženou existuje maximálna rozdielnosť, ktorú vyjadruje ich pohlavie, len medzi mužom a ženou je možná maximálna jednota. To čo ich však robí jedným telom – jednou osobou – je ich vzájomná láska, ktorá sa takto napokon stáva prameňom daru nového života, ktorým je dieťa. Dvaja muži či dve ženy nie sú schopní vytvoriť hlbokú jednotu tiel, pretože medzi nimi nejestvuje úplná rozdielnosť pohlaví. Preto ani „láska“ vyjadrená medzi nimi telesne nie prirodzenou láskou a preto nie je v skutočnosti láskou, následne je logické, že z takého vzťahu sa nikdy nemôže narodiť dieťa.

A prečo sa hovorí o jednom mužovi a jednej žene? Pretože nie je možné milovať výlučnou a bezpodmienečnou láskou všetkých, alebo viacerých ľudí naraz. To môže jedine Boh. Láska medzi mužom a ženou vo svojej prirodzenosti hovorí tomu koho miluje: „Len ty, jedine ty a navždy ty.“

Preto súhlasím s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou. Preto na túto prvú referendovú otázku odpoviem: „ÁNO“.

Prečo odpovedať na druhú referendovú otázku „ÁNO“?

  • Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Prečo by párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nemohlo byť umožnené, aby si adoptovali dieťa a následne ho vychovávali?

Pretože právo dieťaťa je viac ako túžba rodiča. Vysvetlím: človek nemá právo na iného človeka. Ani manželia (muž a žena) nemôžu povedať, že majú právo mať dieťa. Nikto si nemôže nárokovať právo na inú osobu. Nemáme právo na iné osoby, pretože tie nie sú obyčajnými vecami. Nemôžem povedať: „Mám právo mať dieťa a kúpiť si ho, tak ako mám právo mať chlieb a kúpiť si ho.“ Nemôžem povedať, že mám právo dať si „vyrobiť“ dieťa prostredníctvom techniky umelého oplodnenia, tak ako môžem povedať, že mám právo dať si vyrobiť, resp. ušiť šaty či oblek na mieru. Človek nie je tovarom, ale darom. Osoby môžeme prijať jedine ako dar, len tak ich môžeme aj skutočne milovať.

Pre túto výnimočnosť osoby, ktorou každé dieťa určite je, môžeme povedať že nie rodič má právo na dieťa, ale dieťa má právo na rodiča. A nie na hocijakého rodiča, ale na takého, resp. takých rodičov, v ktorých blízkosti bude vyrastať v psychicky a emocionálne zrelú osobnosť. Dieťa má právo na takých rodičov, ktorí mu pomôžu identifikovať sa so sebou samým a to práve vďaka rozdielnosti pohlaví, ktorá medzi samotnými rodičmi existuje. Dieťa má právo byť milované láskou muža a láskou ženy, láskou otca a láskou matky, má právo byť milované manželskou láskou, ktorá v sebe nesie prísľub vernosti a trvácnosti a perto pre dieťa aj prísľub pekného a radostného detstva i jeho ďalšej budúcnosti. Tak muž ako aj žena milujú originálne mužskou a originálne ženskou láskou. Každé dieťa má právo na takúto lásku. Žiaľ osoby rovnakého pohlavia nie sú schopné byť zárukou takejto lásky a preto ani integrálnej výchovy dieťaťa.

Preto, súhlasím s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova. Preto na túto druhú referendovú otázku odpoviem: „ÁNO“.

Prečo odpovedať na tretiu referendovú otázku „ÁNO“?

  • Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Prečo by školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Pretože rodičia dali život svojim deťom a preto len oni majú prvotné, neodňateľné a prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti a to v duchu svojho morálneho a náboženského presvedčenia i v duchu kultúrnych a rodinných tradícií (porov. Charta ľudských práv, čl. 26; Charta práv rodiny, čl. 5). Osobitne nesúhlasím s tým druhom výchovy, ktorú sa snažia prezentovať v iných štátoch Európy (Nemecko, Rakúsko, Nórsko, Francúzsko, Anglicko) zástancovia ideológie rodovej rovnosti (gender ideológie).

O čom im vlastne ide? Ide im o presexualizovanie celej spoločnosti, pretože vlastníci pornografického priemyslu týmto majú postarané o svoju budúcnosť, rovnako antikoncepčný priemysel sa nebude musieť obávať o svoje zisky a tým lekárom, ktorí zabíjajú ešte nenarodené deti, či tým, ktorí „vyrábajú“ deti ako tovar prostredníctvom umelého oplodnenia, potečú do vrecák obrovské peniaze. Za všetkým sú dve veci: peniaze a šťastie zredukované na pôžitok a rozkoš.

A preto v mene týchto novodobých „bohov“, ktorým sa všetci začíname čoraz viac klaňať, budeme chcieť, aby deti už v materských školách spoznávali v akomsi „detskom kútiku“ svoje telo a telo toho druhého. V školách budeme postupne chcieť učiť žiakov ako navliekať kondómy, ako užívať hormonálnu antikoncepciu, či vibrátor. Budeme chcieť zaviesť takú sexuálnu výchovu, ktorá pod rúškom a v mene lásky bude všetko dovoľovať. Nedovolené bude len to, s čím ten druhý pri sexe nebude súhlasiť. A ak rodičia, alebo ich dieťa odmietnu navštevovať hodiny takejto sexuálnej výchovy, budeme ich zatvárať do väzenia, pretože zanedbali povinnosť, ktorú im škola i štát nadiktovali bez ich súhlasu (ako sa tomu už neraz stalo, ba dokonca aj v novembri 2014 v Nemecku dvom mladým manželom http://www.hlavnespravy.sk/otec-ktory-skoncil-vo-vazeni-pre-povinnu-sexualnu-vychovu-v-skole-prehovoril/453493).

Preto súhlasím s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania? Preto, na túto tretiu referendovú otázku odpoviem: „ÁNO“.

Róbert Neupauer